• Mooi weer garantie Mooi weer garantie
  • Schoon, nieuw en onbeschadigd Schoon, nieuw en onbeschadigd
  • Kwaliteit en veiligheid Kwaliteit en veiligheid
  • Volledig ontzorgd van A-Z Volledig ontzorgd van A-Z

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Bonanza Verhuur zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Algemene Voorwaarden van BONANZA VERHUUR

Tel: 0541-354754

1. Definities

1.1 Gebruiker algemene voorwaarden nader te noemen: Bonanza Verhuur

1.2 Bonanza Verhuur verbindt zich tegenover opdrachtgever in de individuele huurovereenkomst, het nader omschreven object, hierna genoemd het gehuurde, aan opdrachtgever in huur af te staan gelijk de opdrachtgever zich verbindt het gehuurde in huur te aanvaarden. Bonanza Verhuur draagt er zorg voor, dat het gehuurde voldoet aan de eventueel van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

1.3 Opdrachtgever: iedere (rechts)-persoon die aan Bonanza Verhuur een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

1.4 Bescheiden: alle door opdrachtgever aan Bonanza Verhuur ter beschikking gestelde en/of alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Bonanza Verhuur vervaardigde goederen waaronder ondermeer stukken en gegevensdragers (tekeningen en/of vergunningen).

2. Algemeen

2.1 Met het deponeren van deze Algemene Voorwaarden zijn alle voorgaande voorwaarden van Bonanza Verhuur vervallen.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten, schriftelijk en mondeling, tussen Bonanza Verhuur en opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Bonanza Verhuur, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en deze zaak door Bonanza Verhuur is bevestigd.

2.3 Afspraken met personeel en/of derden van Bonanza Verhuur binden Bonanza Verhuur niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigt.

2.4 De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Bonanza Verhuur, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

2.5 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij telkenmale schriftelijk bevestigt.

3. Offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Bonanza Verhuur is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

3.2 De huurprijs wordt berekend per kalendermaand waarbij een gedeelte van een week, c.q. dagdeel en/of dagdelen in aanmerking wordt genomen en voorts met inachtneming van de in artikel 3.7 vermelde minimum termijn.

3.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3.4 Voor rekening van de opdrachtgever zijn voorts alle rechten of belastingen die terzake van of in verband met de huurovereenkomst mochten worden geheven, met inbegrip van, doch niet beperkt tot precariorechten en legeskosten.

3.5 Benevens de huurprijs zijn voorts voor rekening van de opdrachtgever: de kosten van brandstof, smeermiddelen, olie etc. het transport en de plaatsing van het gehuurde, waaronder begrepen de kosten van eventuele benodigde kranen, heftrucks en ander materieel nodig voor bedoeld(e) transport c.q. plaatsing. Voor zover van toepassing geldt ten aanzien van de in dit lid genoemde kosten, het bedoelde in hoofdstuk 11van deze algemene voorwaarden.

3.6 De huur vangt aan op de dag waarop het materieel het terrein van Bonanza Verhuur verlaat en eindigt op de dag van teruglevering op het terrein van Bonanza Verhuur.

3.7 De minimale huurperiode bedraagt één dagdeel. Een dagdeel bestaat uit acht uren.

3.8 Onder de huurperiode wordt eveneens begrepen al dan niet branche gebonden vakantie etc., gedurende welke periode de opdrachtgever de overeengekomen huurprijs verschuldigd is, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.9 Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen en transport buiten de schuld van Bonanza Verhuur alsmede de reparatietijd voor reparatie die het gevolg zijn van nalatigheid van opdrachtgever worden eveneens onder de huurperiode begrepen.

3.10 Alle door Bonanza Verhuur opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven.

4. Opdrachten

4.1 Een opdracht bindt opdrachtgever. Bonanza Verhuur is pas gebonden aan een opdracht door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Bonanza Verhuur kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.2 De door opdrachtgever, na het verstrekken van een opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Bonanza Verhuur ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Bonanza Verhuur zijn bevestigd.

4.3 De opdrachtgever zal zorg dragen dat Bonanza Verhuur tijdig kan beschikken:

- over de voor de opzet van het werkbenodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, en beschikkingen, zo nodig in overleg met Bonanza Verhuur.

- over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materieel en/of hulpmiddelen.

4.4 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan Bonanza Verhuur alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht gemaakte kosten te vergoeden. Annuleren

4.5 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

4.6 Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden Bonanza Verhuur pas na schriftelijke acceptatie. Annuleringen dienen schriftelijk plaats te vinden. Opdrachtgever kan de boeking annuleren met de volgende kosten in achtneming: Binnen 48 uur na plaatsing van de opdracht zijn geen kosten verbonden aan de annulering. Na 48 uur van de plaatsing van de order tot 21 dagen voor de uitvoerdatum zijn de annuleringkosten 25% van het totale bedrag van de opdracht. Binnen 21 dagen zijn de annuleringskosten 75% van het totaalbedrag. Binnen 48 uur van de datum van de uitvoeropdracht wordt het totale bedrag van de boeking doorberekend.

4.7 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

4.8 Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of op het door partijen bepaalde tijdstip.

4.9 Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van ten minste drie maanden door middel van een aangetekend schrijven.

4.10 Een opdracht voor onbepaalde tijd wordt met inachtneming van het gestelde in artikel 4.9 telkenmale met een periode van minimaal 1 jaar verlengd.

4.11 Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bonanza Verhuur het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.12 Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens Bonanza Verhuur bij opdrachtgever te werkgestelde(n) of met door of namens Bonanza Verhuur bij de opdracht voor opdrachtgever betrokken personeel en/of derden, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 2000,00 (zegge: tweeduizend Euro) voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt.

4.13 Bonanza Verhuur behoudt zich het recht voor eenzijdig de overeengekomen huurprijs te wijzigen. Bonanza Verhuur zal opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis stellen. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de wijziging zal opdrachtgever dit kenbaar moeten maken en wel binnen 48 uur na ontvangst van het bericht omtrent de huurprijswijziging. Indien een tijdige kennisgeving van de zijde van de opdrachtgever uitblijft, wordt hij geacht met de huurprijswijziging in te stemmen.

4.14 Indien tijdens de looptijd van de opdracht wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld loon en/of ander kosten, tengevolge van wijzigingen in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten en/of beschikkingen van overheidswege, of indien wijzingen plaatsvinden in de kosten van gebruikte hulpstoffen, materialen en dergelijke zal een prijsaanpassing plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het ministerie van economische zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een hierboven bedoelde prijsbeschikking zal een wijziging plaatsvinden conform de representatieve rapportage van de overkoepelende bedrijfsorganisatie.

5. Levering en uitvoering van de opdracht

5.1 De opdrachtgever is verplicht Bonanza Verhuur tijdig de nodige aan- en afvoerinstructies te doen toekomen. Ter plaatse van het aanvoeradres moet de opdrachtgever voor voldoende losfaciliteiten zorgdragen. In het algemeen zal de opdrachtgever al het mogelijke doen om te bereiken dat het materieel onmiddellijk na aankomst in ontvangst kan worden genomen. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen als in dit lid bedoeld niet tijdig en behoorlijk nakomt en als gevolg daarvan vertraging optreedt, geldt dit als een vertraging in de zin van artikel 3.8.

5.2 De opdrachtgever heeft het recht het materieel voor transport te inspecteren of te laten keuren. Indien de opdrachtgever van dit recht geen gebruik maakt, wordt hij geacht het materieel in goede staat van onderhoud en gebruiksgereed te hebben ontvangen.

5.3 Transport van het materieel geschiedt voor risico van Bonanza Verhuur voor zover het door Bonanza Verhuur wordt verzorgd. In alle andere gevallen voor risico van de opdrachtgever. Het risico van het gehuurde gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop het gehuurde is afgeleverd op het bedrijfsterrein en/of bouwlocatie van de opdrachtgever, dan wel door de opdrachtgever aangegeven locatie.

5.4 De opdrachtgever is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden en te onderhouden.

5.5 Het is de opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen op of aan het gehuurde aan te brengen anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Bonanza Verhuur. De kosten van de na de vermelde toestemming aangebrachte wijziging of aanpassing van het gehuurde zijn voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan geen enkele aanspraak doen gelden op vergoeding van bedoelde kosten of de eventuele waardestijging van het gehuurde als gevolg van de wijziging en/of aanpassing. Bij het einde van de huurovereenkomst beslist Bonanza Verhuur of hij de door de opdrachtgever aangebrachte wijzigingen en/of aanpassingen verwijdert wenst, dan wel op de verwijdering geen prijs stelt. In het eerste geval dient de opdrachtgever het gehuurde in de staat terug te brengen waarin het zich bij aanvang van de huur bevond. De daarmee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5.6 Defecten aan het materieel alsmede schade of verlies dienen onverwijld schriftelijk aan Bonanza Verhuur te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

5.7 Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door Bonanza Verhuur. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

5.8 Bonanza Verhuur is bevoegd gedurende de huurtijd de toestand van het gehuurde en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Bonanza Verhuur of diens gemachtigde toegang tot het verhuurde wordt verleend.

5.9 Opdrachtgever is verplicht om na afloop van de huurperiode het gehuurde gereinigd, stickervrij en in goede staat (inclusief de aangeleverde sleutels) in te leveren.

5.10 Opdrachtgever heeft het recht om bij teruglevering en de daaropvolgende inspectie aanwezig te zijn. Eventuele kosten van onder meer vermissing, reiniging en herstel, die nodig zijn om het gehuurde terug te brengen in de staat zoals het door de opdrachtgever was ontvangen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

5.11 Indien opdrachtgever het gehuurde zelf transporteert c.q. installeert is opdrachtgever verplicht een overeengekomen borgsom vooruit te voldoen, mocht er schade zijn ontstaan en de schade groter zijn dan de vooruit voldane borgsom dan zal er een navordering plaatsvinden.

5.12 In het geval van levering van gegevens door de opdrachtgever is Bonanza Verhuur, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Bonanza Verhuur, niet aansprakelijk voor het niet compleet en/of juist zijn van de aangeleverde gegevens.

5.13 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie: in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk 10.

5.14 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Bonanza Verhuur, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in het hoofdstuk 6.

5.15 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geplande tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Bonanza Verhuur enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Bonanza Verhuur bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en deze zaak door Bonanza Verhuur schriftelijk is bevestigd.

5.16 Alle leveringstijden worden door Bonanza Verhuur steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar oordeel van Bonanza Verhuur eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen e.d. door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

5.17 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Bonanza Verhuur kennis geeft.

5.18 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Bonanza Verhuur voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft Bonanza Verhuur het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Bonanza Verhuur verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

5.19 Bonanza Verhuur is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien deze zaak naar de mening van Bonanza Verhuur een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

5.20 Bonanza Verhuur verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

5.21 De opdrachtgever verplicht zich zowel jegens de medewerkers van Bonanza Verhuur, als jegens Bonanza Verhuur om de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarmee de werkzaamheden door de medewerkers van Bonanza Verhuur worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de medewerkers van Bonanza Verhuur tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.

6. Overschrijding leveringstermijn

6.1 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is opdrachtgever verplicht Bonanza Verhuur over het reeds voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten aan Bonanza Verhuur te voldoen.

6.2 De met Bonanza Verhuur overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6.3 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, weersinvloeden, b.v. storm- en vorst, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Bonanza Verhuur door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Bonanza Verhuur van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

6.4 Ingeval van overmacht zal Bonanza Verhuur daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat is opdrachtgever gerechtigd de desbetreffende opdracht te annuleren mits de opdrachtgever hiervan schriftelijk aan Bonanza Verhuur kennis geeft. Onverminderd het recht van Bonanza Verhuur om binnen vier weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de desbetreffende opdracht alsnog uit te voeren.

Opdrachtgever kan vorderen dat Bonanza Verhuur omgaand uitspraak doet of zij al dan niet van dit recht gebruik wenst te maken. Dit alles echter met de verplichting om aan Bonanza Verhuur het reeds uitgevoerde van de opdracht te vergoeden.

7. Reclames

7.1 Reclames zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Bonanza Verhuur is niet aansprakelijk voor druk- schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Bonanza Verhuur als bindend.

7.2 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

7.3 Bonanza Verhuur aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

7.4 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Bonanza Verhuur niet, met name zal Bonanza Verhuur in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade of andere vervolgschade, die mocht ontstaan door niet, met juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht.

7.5 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

7.6 Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken van de door Bonanza Verhuur geleverde goederen zijn geen klachten mogelijk, anders dan bij directe levering.

7.7 Voorafgaande aan elke procedure nemen partijen op zich alles in het werk te stellen om tot een onderlinge regeling van iedere onenigheid en/of geschil te komen, die kunnen ontstaan met betrekking tot en/of beroep op, de uitvoering van de reclame.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Bonanza Verhuur draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen. In geval van aansprakelijkheid is Bonanza Verhuur nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag (exclusief BTW) van de te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan. In geval Bonanza Verhuur voor de betreffende schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar zal worden uitgekeerd krachtens de polissen ( bijvoorbeeld de WA-bedrijfspolis en/of Carpolis).

8.2 Opdrachtgever is gehouden Bonanza Verhuur schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Bonanza Verhuur instellen ter zake van schade ontstaan door of met de door Bonanza Verhuur geleverde diensten.

8.3 Indien een opdrachtgever tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen optreedt, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

8.4 Bonanza Verhuur behoudt zich het recht voor om communicatie met opdrachtgever en derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld Internet, E-mail en GSM; voor inbreuk daarop door derden kan Bonanza Verhuur niet instaan. Voor eventueel als gevolg van een dergelijke inbreuk op de communicatie door opdrachtgever geleden of te lijden schade is Bonanza Verhuur niet aansprakelijk.

8.5 Adviezen worden door Bonanza Verhuur naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

8.6 Evenmin aanvaardt Bonanza Verhuur enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte goederen en/of gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan Bonanza Verhuur zijn medegedeeld of ter hand gesteld.

8.7 In geen geval zal Bonanza Verhuur verantwoordelijk zijn voor directe of indirecte schade, ontstaan anders dan tengevolge van opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen.

8.8 Bonanza Verhuur is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst van opdrachtgever of cliënt van opdrachtgever.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Bonanza Verhuur. Het is opdrachtgever niet toegestaan derden op het gehuurde enig recht te verstrekken. Het is de opdrachtgever mitsdien evenmin toegestaan het gehuurde weder te verhuren, onder te verhuren, dan wel alsdan niet tegen betaling aan derden ten gebruiken af te staan.

9.2 In geval van beslaglegging op het gehuurde daaronder begrepen fiscaal bodembeslag of indien gegronde vrees bestaat dat, dat zal geschieden, dient de opdrachtgever dit onverwijld aan Bonanza Verhuur te melden. Voorts dient de opdrachtgever de beslaglegger onverwijld mede te delen, dat het gehuurde eigendom is van Bonanza Verhuur.

9.3 Het is de opdrachtgever verboden over het gehuurde anders te beschikken dan als houder voor Bonanza Verhuur en hij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.

9.4 De huurovereenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden, dan wel als beëindigd beschouwd zonder dat enige ingebrekestelling en/of sommatie zal zijn vereist door het zich voordoen van het enkele feit, dat opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling krijgt, onder curatele of bewind wordt geplaatst, zijn/haar schuldenaren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt, bodembeslag wordt gelegd namens de ontvanger der belastingen, dan wel anderszins het beheer over zijn/haar vermogen verliest.

9.5 Op het gehuurde mogen door opdrachtgever geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, terwijl de opdrachtgever evenmin het gehuurde mag doen strekken tot zekerheid van een vordering van derden.

9.6 Het is Bonanza Verhuur toegestaan foto’s te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door derden en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden.

10. Betalingen

10.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Bonanza Verhuur daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen. Bonanza Verhuur is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

10.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum voor bedrijven en contant voor particulieren, netto zonder enige aftrek in Euromunt, tenzij anders is overeengekomen.

10.3 Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand. Indien en voor zover de verschuldigde wettelijke rente hoger of lager is dan het hiervoor genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

10.4 Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Bonanza Verhuur moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen ten minste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 125,00 (zegge: éénhonderenvijfentwintig Euro).

10.5 Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Bonanza Verhuur laat uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Bonanza Verhuur zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Bonanza Verhuur cederen (overdragen). Opdrachtgever verleent Bonanza Verhuur reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

10.6 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn in lid 2 van dit artikel is bepaald, heeft Bonanza Verhuur het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling (bankgarantie), of een door Bonanza Verhuur te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet.

10.7 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die werkzaamheden of andere werkzaamheden niet op.

11. Transport

11.1 Transport, voorzover van toepassing, van het gehuurde geschiedt door, dan wel in opdracht van Bonanza Verhuur, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

11.2 Transportkosten zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever. Tarieven zijn gebaseerd op de reistijd inclusief het laden en lossen van de wagen die het materieel aflevert.

11.3 Eventuele vertraging door schuld van de opdrachtgever (wachttijd etc.) zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze worden als meerkosten transport doorberekend, tenzij anders overeengekomen.

11.4 Transportkosten worden altijd van tevoren afgesproken, eventuele kraankosten zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.

12. Verzekering

12.1 Opdrachtgever zal voor een all-risk verzekering (op basis van nieuwwaarde) van het gehuurde zorgdragen. Indien het materieel verloren gaat of onherstelbare schade oploopt, zal de opdrachtgever de nieuwwaarde (vervangingswaarde) vergoeden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

13. Geschillen

13.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

13.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Bonanza Verhuur met opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

13.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

14. PRIVACY

14.1 Bonanza verhuur Bonanza verhuur, gevestigd aan Grensweg 5 7591 NG Denekamp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.bonanza-verhuur.nl

Grensweg 5

7591 NG Denekamp

0541-354754

Persoonsgegevens die wij verwerken

14.2 Bonanza verhuur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

14.3 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bonanza-verhuur.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

14.4 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bonanza verhuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Bonanza Verhuur volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

- Bonanza Verhuur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

14.5 Geautomatiseerde besluitvorming

Bonanza verhuur neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bonanza verhuur) tussen zit.

14.6 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bonanza verhuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

14.7 Delen van persoonsgegevens met derden

Bonanza verhuur verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

14.8 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bonanza Verhuur. Gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

14.9 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bonanza verhuur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bonanza-verhuur.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bonanza verhuur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

14.10 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bonanza verhuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bonanza-verhuur.nl

15. Bijzondere voorwaarden lasergame & activiteiten aan de grensweg

15.1 Reserveren:

Bij Bonanza-verhuur werken we alleen op reserveringsbasis. Er zijn geen vaste openingstijden. Reserveren is noodzakelijk! Reserveren kan door het reserveringsformulier op de website (www.bonanza-verhuur.nl) in te vullen of telefonisch te reserveren 06-13822898 of 0541-354754. Bonanza is dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 19.00 uur. Tekstberichten (sms en whats-app) worden niet in behandeling genomen.

15.2 Leeftijdsgrens:

Lasergamen is geschikt voor iedereen vanaf 8 jaar. Bij groepen minderjarigen en kinderfeestjes dienen de ouders, verzorgers en/of begeleiders te allen tijde bij de groep te blijven. De begeleiders zijn in alle gevallen aansprakelijk voor de groep. Per 8 minderjarigen moet er minimaal 1 volwassen persoon de groep begeleiden.

15.3 Groepsgrote:

Er wordt een minimaal aantal van 8 personen gehanteerd.

15.4 Gezondheid:

Zwangere vrouwen en mensen met gezondheidsklachten moeten voor zichzelf inschatten of lasergamen voor hen geschikt is. De infraroodstralen zijn niet schadelijk voor uw gezondheid. Het gebruik van drugs is niet toegestaan. Bij verdenking van drugsgebruik behoudt het personeel het recht de persoon in kwestie niet te laten meespelen en te verwijderen van de locatie. Dit geldt ook voor overmatig alcoholgebruik. Het deelnemen aan het spel en het betreden van de arena geschiedt geheel op eigen risico. Bonanza-verhuur is niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel en/of schade aan persoonlijke eigendommen.

15.5 Kledingadvies:

Wij adviseren u om gemakkelijke kleding en schoenen te dragen tijdens uw bezoek. Het dragen van hakken en slippers wordt ten zeerste afgeraden. Ons camouflageoverall mag u dragen. Een haarnetje (met of zonder hoedje) moet gedragen worden.

15.6 Instructies:

Instructies en aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven behoudt het personeel van Bonanza-verhuur het recht u te verwijderen uit de instructieruimte, bar of spelarena.

15.7 Betreden Arena :

Het betreden van de lasergame-arena geschiedt altijd op eigen risico. Bonanza-verhuur is niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke eigendommen en/of opgelopen lichamelijk letsel. Bij het spelen van het spel dienen altijd de volgende regels in acht te worden genomen.

- Geen fysiek contact

- Niet klimmen

- Wees voorzichtig met het geweer en het vizier dat erop zit.

- Let ook op de andere deelnemers

15.8 Speelduur:

De speelduur van één sessie is afhankelijk van de overeengekomen sessieduur. Een spel kan gestart worden bij het minimum aantal deelnemers van 8 personen of anders overeengekomen met Bonanza Verhuur. Het maximum aantal deelnemers voor één spel is 20 personen. Groepen die groter zijn dan 20 personen zullen worden onderverdeeld in kleinere groepjes en worden verdeeld over meerdere spellen.

15.9 Persoonlijke eigendommen:

Bonanza-verhuur is niet verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadiging aan persoonlijke eigendommen. Het meebrengen van spullen geschiedt op eigen risico. Er zijn kluisjes aanwezig.

15.10 Schade:

Bonanza-verhuur behoudt het recht om schade aan haar eigendommen te verhalen op de aanrichter of de verantwoordelijke daarvan. Bij diefstal zal de politie worden ingeschakeld.

15.11 Aanvangstijd:

De tijd die in de bevestiging van uw reservering wordt aangegeven is de aanvangstijd van het door u gereserveerde spel. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om minimaal tien minuten van tevoren aanwezig te zijn. Bij te laat komen kan niet gegarandeerd worden dat het gemiste spel op een ander tijdstip kan worden ingehaald.

15.12 Definitief aantal gasten:

Voor onze logistiek en organisatie is het van belang dat het juiste aantal personen vooraf bekend is. Het definitieve aantal gasten voor uw bezoek vernemen wij graag een week voor aanvangsdatum. Tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van uw evenement, mits doorgegeven, kunt u met een maximale marge van 10% afwijken van dit definitieve aantal gasten.

15.13 Betalingsvoorwaarden:

Na ontvangst van de bevestiging zijn alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of noshow, door de klant en/of gast verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De rekening dient meteen na afloop te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. De eindnota kan op verzoek na uw bezoek worden toegezonden. Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen 14 dagen na factuurdatum aan Bonanza-verhuur te worden voldaan. Apart betalen is niet mogelijk.

15.14 Annuleringen:

Annuleringen moeten telefonisch doorgegeven worden.

• Na boeking tot 4 weken voor het arrangement plaatsvindt, kan de opdrachtgever het arrangement annuleren tegen 10% kostenvergoeding van de reserveringswaarde.

• Tot 4 weken voor aanvang is het de opdrachtgever mogelijk tegen 25% kostenvergoeding van de reserveringswaarde van het arrangement te annuleren.

• Indien opdrachtgever binnen zeven werkdagen voorafgaand aan het arrangement gedeeltelijk of geheel annuleert zal ten minste 50% kostenvergoeding a rato van de reserveringswaarde doorberekend worden aan de opdrachtgever.

• Indien opdrachtgever besluit binnen 48 uur het gereserveerde arrangement geheel of gedeeltelijk te annuleren of indien er sprake is van ‘no show’ zal 100% van de reserveringswaarde gefactureerd worden aan opdrachtgever.

• Wij adviseren een (evenementen-) verzekering af te sluiten.

15.15 Catering:

Bonanza-verhuur heeft geen catering. Bonanza-verhuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering en inhoud van de catering. Het nuttigen van eigen consumpties is toegestaan.

15.16 Tarieven:

Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud zolang de reservering in optie staat. Na ontvangst van de bevestiging staan de tarieven die gecommuniceerd zijn vast. Tarieven van leveranciers zijn altijd onder voorbehoud, wij zijn genoodzaakt wijzigingen hierin, door te berekenen.

15.17 Klachten:

Indien er een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst wordt constateert, dient deze zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij het aanwezige personeel van Bonanza-verhuur, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn of naar tevredenheid wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het arrangement, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan het personeel ter plekke.

16. Bijzondere voorwaarden Praattafelfiets / bierfiets

16.1 Toepassing

Deze algemene voorwaarden (afgekort AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake de

verhuur van de Praattafelfiets, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Een exemplaar van deze voorwaarden zal op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden.

16.2 Definities

In deze AV wordt verstaan onder:

Verhuurder: Bonanza verhuur

Huurder: De natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een huurovereenkomst materialen huurt

van verhuurder voor een bepaalde periode.

Materialen: Alle goederen die de verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bijbehorende accessoires en eventueel de aanhangwagen cq autoambulance.

16.3 Huurperiode

De materialen worden minimaal één dag verhuurd. De huurperiode vangt aan op de huurdatum,

zodra de gehuurde materialen het terrein van verhuurder verlaten en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde materialen weer terugkomen op het terrein, tenzij verhuurder de gehuurde materialen

aflevert op het door de huurder opgegeven adres. Bij aflevering vangt de huurperiode aan vanaf

ondertekening van de huurovereenkomst tot terugbetaling van de borg. Vroegtijdige inlevering van de Praattafelfiets doet de huurovereenkomst eindigen zonder het recht op vermindering van de afgesproken huursom. De materialen moeten bij het adres van verhuurder worden ingeleverd uiterlijk op het afgesproken tijdstip van inlevering.

16.4 Tarieven

De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee

akkoord te gaan. De huurder dient de huurprijs contant vóór of bij aanvang van de huurperiode te

voldoen, inclusief € 100,00 borg per fiets tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

16.5 Borg

Bij aanvang van de huur wordt naast het huurbedrag ook een borg gevraagd. Deze ontvangt u retour wanneer u de Praattafelfiets(en) weer in goede staat terug brengt. Eventuele schades aan de Praattafelfiets en accessoires, ambulance of aanhanger, worden verrekend met de borg. Indien de schade meer bedraagt dan de borg dan dient het restant te worden bijbetaald. Indien u onderweg schades toebrengt aan eigendommen van derden, al dan niet opzettelijk, dan bent u hiervoor zelf aansprakelijk.

16.6 Annulering door de huurder:

Er kan ten alle tijde geannuleerd worden. Annuleringen dienen schriftelijk plaats te vinden. Opdrachtgever kan de boeking annuleren met de volgende kosten in achtneming: Binnen 48 uur na plaatsing van de opdracht zijn geen kosten verbonden aan de annulering. Na 48 uur van de plaatsing van de order tot 21 dagen voor de uitvoerdatum zijn de annuleringkosten 25% van het totale bedrag van de opdracht. Binnen 21 dagen zijn de annuleringskosten 75% van het totaalbedrag. Binnen 48 uur van de datum van de uitvoeropdracht wordt het totale bedrag van de boeking doorberekend.

16.7 Legitimatieplicht

U dient een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) in te leveren voor

aanvang van de huurperiode. Reden hiervoor is dat wij moeten controleren wie op een bepaalde

dag/tijdstip bestuurder is geweest van de ambulance, ingeval er bekeuringen aan ons adres worden

gestuurd. Bekeuringen komen voor rekening van de huurder van de Praattafelfiets of ambulance.

16.8 Gebruik

De huurder zal de materialen uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De

huurder zal zorgvuldig met de materialen omgaan en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag. De huurder is verplicht te allen tijde aan een door de verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde materialen zich bevinden om de toestand van die materialen te laten inspecteren. De Praattafelfiets mag uitsluitend bestuurd worden door de in de bestuurdersverklaring genoemde bestuurder. De huurder dient zorgvuldig om te gaan met de Praattafelfiets. De huurder dient alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal

16.9 Vervoer

De huurder vervoert de door hem gehuurde materialen vanaf het magazijn van de verhuurder geheel voor eigen rekening en risico.

16.10 Werking

De verhuurder zal de bestuurder van de Praattafelfiets uitleg geven over de werking van de diverse

onderdelen die voor de besturing van belang zijn. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde materialen voordoet, dan kan de huurder dit melden aan de verhuurder. De

verhuurder is gedurende de periode van verhuur mobiel te bereiken. De huurder mag, indien het

kleine storingen betreft, deze storing verhelpen. Denk hierbij aan het langzaam leeg lopen van een

band of het aflopen van een ketting.

16.11 Restitutie van huur

Mocht een storing van dusdanige aard zijn dat om wat voor reden dan ook niet verder gefietst kan worden, dan kan nimmer om restitutie van huurgelden gevraagd worden. Wij stellen u de Praattafelfiets dan gratis ter beschikking op een door u gekozen datum en tijdstip (onder de voorwaarde dat de Praattafelfiets die dag niet verhuurd is). Dit alles in goed overleg natuurlijk.

16.12 Meldingsplicht

In geval van diefstal of verlies, of schade aan de materialen is de huurder verplicht hiervan terstond

melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies hiervan

aangifte dienen te doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal zich heeft voorgedaan en

een kopie van die aangifte aan de verhuurder doen toekomen.

16.13 Schade

Het is niet toegestaan om in de Praattafelfiets dan wel de ambulance of aanhanger te spijkeren, nieten, schroeven of anderszins zaken te bevestigen. Het is wel toegestaan om m.b.v. touwtjes ballonnen of slingers te bevestigen aan de Praattafelfiets. Het gebruik van plakband etc. is niet toegestaan.

16.14 Verzekeringen

- De bestuurder is verantwoordelijk voor het besturen van de Praattafelfiets en hiermee is hij

aansprakelijk voor het veroorzaken van eventuele ongevallen.

- De huurder is aansprakelijk voor schade aan de gehuurde materialen, die bij aanvang van de

huurperiode niet waren geconstateerd, alsmede voor schade aan de verhuurder ten gevolge van

verlies en/of diefstal tijdens de huurperiode.

16.15 Wettelijke Aansprakelijkheid

Het gebruik van de materialen komt geheel voor rekening en risico van de huurder. De huurder dient

er zorg voor te dragen dat de gehuurde materialen worden bestuurd door een bestuurder die een

door de verhuurder opgestelde bestuurdersverklaring heeft ondertekend. De minimum leeftijd van de bestuurder van de gehuurde materialen is 18 jaar. Deze bestuurder is verkeersdeelnemer en dient zich derhalve te houden aan de Wegenverkeerswet. De bestuurder is aansprakelijk voor schade ontstaan door zijn/haar onzorgvuldig handelen.

16.16 Weigeringsrecht verhuurder

De verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst

niet aan te gaan of éénzijdig te annuleren.

16.17 Gebruik door derden

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde materialen aan derden te verhuren of in bruikleen af

te staan, al of niet tegen vergoeding.

16.18 BUMA/STEMRA/SENA-rechten

Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door de

huurder ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten

gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore

brengen en/of vastleggen geschiedt via door de verhuurder beschikbaar gestelde materialen, zijn

geheel voor rekening van huurder die voorts verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak

terzake door BUMA/STEMRA/SENA.

17. Slotbepaling

17.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Bonanza Verhuur.