Over Bonanza

Bonanza verhuur is een verhuurbedrijf in attracties, lasergame en entertainment. 

Ons bedrijf staat voor service en kwaliteit. Wij ontzorgen. U huurt en wij zorgen dat één en ander op tijd in uw tuin of op uw terrein kant en klaar staat. Het enige wat u moet doen is de stekker in het stopcontact doen en zelfs dat doen wij graag voor u.

Van het huren van één spelletje tot een op maat gemaakt en compleet verzorgd programma dat geheel bij u en uw gezelschap past. Naast praattafelfietsverhuur zijn entertainment, laserschieten, het spectaculaire bounce-off springkussen of een Survival-parcours, met of zonder begeleiding enkele van de activiteiten die wij kunnen aanbieden.

Sportief, actief, gezellig of culinair zijn enkele trefwoorden die deel uit kunnen maken van uw volledig verzorgde uitstapje: de sportiviteiten zijn prima te combineren met een hapje en een drankje, van eenvoudige broodmaaltijd tot uitgebreid culinair feestmaal en/of feestavond.

Bel of mail voor meer informatie.

Openings-en-afhaaltijden

Alleen op afspraak kunt u ons bezoeken.

Telefonisch zijn wij in principe elke dag (ook in het weekend) te bereiken van ca. 9.00 uur tot 21.00 uur.

Telefoon: 0541-354754 of 06-13822898

Het ofhalen van materialen: 

Zaterdag & zondag
's Morgens tussen 10-11 uur. 
Retour brengen de volgende dag tussen 9-10 uur. 

Maandag t/m vrijdag
Kunnen de materialen ALLEEN op afspraak worden opgehaald en retour gebracht worden. 

Adresgegevens: 
Grensweg 5
7591 NG Denekamp (Noord Deurningen)

Mooi weer garantie

Voor alle springkussens* geldt de "mooi-weer-garantie". 

Dit houdt in dat u GRATIS, de boeking kunt annuleren bij storm, maar ook bij een weersverwachting van een hele dag regen of buien. U dient de boeking op de dag zelf, telefonisch te annuleren op 06-13822898 ruim 3 uur voordat het springkussen bij u wordt gebracht. Als er te laat wordt afgebeld, brengen wij u 75% van het orderbedrag in rekening. 

*De mooi weer garantie geldt uitsluitend voor springkussens. Deze garantie geldt niet voor stormbanen en andere attracties!

Volledig ontzorgd van A-Z

We brengen alles zelf, bouwen het op, breken het weer af en nemen alles mee . Daarbij laten we alles netjes achter.

Alle springkussens en attracties worden geleverd. Uitzondering hierop zijn alle spellen. Deze dienen afgehaald te worden en retour te worden gebracht. Zie hier de openings-en-afhaaltijden.

Wanneer u een springkussen of attractie huurt met een aantal afhaalspellen, nemen we als service de spelletjes voor u mee.*

Binnen een straal van 10 kilometer van Denekamp (7591) bezorgen wij gratis. Daarbuiten wordt een kilometervergoeding in rekening gebracht.

* We nemen de spellen mee als de laadruimte dit toelaat. Mochten de spellen teveel ruimte innemen dan vragen we hiervoor een kleine onkostenvergoeding.

Reglementen en voorwaarden Lasergame & uitjes

Locatie: Bonanza Verhuur, Grensweg 5, 7591NG Denekamp

Het nuttigen van eigen consumpties is toegestaan! Deze kunnen in de pauzes genuttigd worden.

Klik hier voor alle voorwaarden in pdf


Als men overgaat tot het huren van DE PRAATTAFELFIETS zullen zowel de huurder als de bestuurder een overeenkomst moeten tekenen. Let wel, de bestuurder van DE PRAATAFELFIETS moet nuchter blijven en in het bezit zijn van een rijbewijs B. Tevens zijn onze algemene voorwaarden van kracht. De huurovereenkomst, de bestuurdersverklaring en algemene voorwaarden kunt u hieronder downloaden.

Bestuurdersverklaring

Huurovereenkomst

Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden

Bonanza Verhuur gevestigd aan de grensweg 5, 7591 NG te denekamp (Noord Deurningen). Inschrijving KVK. 08121169

 

Algemene Voorwaarden van BONANZA VERHUUR

 

Tel: 0541-354754

 

Rechtsvorm: eenmanszaak

 

1. Definities

1.1 Gebruiker algemene voorwaarden nader te noemen: Bonanza Verhuur

1.2 Bonanza Verhuur verbindt zich tegenover opdrachtgever in de individuele huurovereenkomst, het nader omschreven object, hierna genoemd het gehuurde, aan opdrachtgever in huur af te staan gelijk de opdrachtgever zich verbindt het gehuurde in huur te aanvaarden. Bonanza Verhuur draagt er zorg voor, dat het gehuurde voldoet aan de eventueel van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

1.3 Opdrachtgever: iedere (rechts)-persoon die aan Bonanza Verhuur een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

1.4 Bescheiden: alle door opdrachtgever aan Bonanza Verhuur ter beschikking gestelde en/of alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Bonanza Verhuur vervaardigde goederen waaronder ondermeer stukken en gegevensdragers (tekeningen en/of vergunningen).

 

2. Algemeen

2.1 Met het deponeren van deze Algemene Voorwaarden ter griffie van de rechtbank te Alkmaar zijn alle voorgaande voorwaarden van Bonanza Verhuur vervallen.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten, schriftelijk en mondeling, tussen Bonanza Verhuur en opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Bonanza Verhuur, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en deze zaak door Bonanza Verhuur is bevestigd.

2.3 Afspraken met personeel en/of derden van Bonanza Verhuur binden Bonanza Verhuur niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigt.

2.4 De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Bonanza Verhuur, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

2.5 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij telkenmale schriftelijk bevestigt.

 

3. Offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Bonanza Verhuur is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

3.2 De huurprijs wordt berekend per kalendermaand waarbij een gedeelte van een week, c.q. dagdeel en/of dagdelen in aanmerking wordt genomen en voorts met inachtneming van de in artikel 3.7 vermelde minimum termijn.

3.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3.4 Voor rekening van de opdrachtgever zijn voorts alle rechten of belastingen die terzake van of in verband met de huurovereenkomst mochten worden geheven, met inbegrip van, doch niet beperkt tot precariorechten en legeskosten.

3.5 Benevens de huurprijs zijn voorts voor rekening van de opdrachtgever: de kosten van brandstof, smeermiddelen, olie etc. het transport en de plaatsing van het gehuurde, waaronder begrepen de kosten van eventuele benodigde kranen, heftrucks en ander materieel nodig voor bedoeld(e) transport c.q. plaatsing. Voor zover van toepassing geldt ten aanzien van de in dit lid genoemde kosten, het bedoelde in hoofdstuk 11van deze algemene voorwaarden.

3.6 De huur vangt aan op de dag waarop het materieel het terrein van Bonanza Verhuur verlaat en eindigt op de dag van teruglevering op het terrein van Bonanza Verhuur.

3.7 De minimale huurperiode bedraagt één dagdeel. Een dagdeel bestaat uit acht uren.

3.8 Onder de huurperiode wordt eveneens begrepen al dan niet branche gebonden vakantie etc., gedurende welke periode de opdrachtgever de overeengekomen huurprijs verschuldigd is, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.9 Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen en transport buiten de schuld van Bonanza Verhuur alsmede de reparatietijd voor reparatie die het gevolg zijn van nalatigheid van opdrachtgever worden eveneens onder de huurperiode begrepen.

3.10 Alle door Bonanza Verhuur opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

4. Opdrachten

4.1 Een opdracht bindt opdrachtgever. Bonanza Verhuur is pas gebonden aan een opdracht door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Bonanza Verhuur kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.2 De door opdrachtgever, na het verstrekken van een opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Bonanza Verhuur ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Bonanza Verhuur zijn bevestigd.

4.3 De opdrachtgever zal zorg dragen dat Bonanza Verhuur tijdig kan beschikken:    - over de voor de opzet van het werkbenodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen,   ontheffingen, en beschikkingen, zonodig in overleg met Bonanza Verhuur.   -  over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materieel en/of hulpmiddelen.

4.4 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan Bonanza Verhuur alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht gemaakte kosten te vergoeden.

4.5 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

4.6 Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden Bonanza Verhuur pas na schriftelijke acceptatie. Annuleringen dienen schriftelijk dan wel telefonisch plaats te vinden. Hieraan zijn geen annuleringskosten e.d. verbonden mits de annulering minimaal 2 maand voor de afgesproken huurdatum plaatsvindt. Vindt de annulering binnen 2 maanden tot 8 dagen voor de huurdatum plaats dan zal een percentage van 25% van het huurbedrag worden doorberekend. Vindt de annulering plaats binnen 8 dagen tot 48 uur voor de aanvang van de huurperiode dan zullen de annuleringskosten 50 % van het huurbedrag bedragen. Vindt de annulering plaats binnen 48 uur voor de aanvang van de huurperiode dan zullen de annuleringskosten 75% van het huurbedrag bedragen. 

4.7 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

4.8 Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of op het door partijen bepaalde tijdstip.

4.9 Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van ten minste drie maanden door middel van een aangetekend schrijven.

4.10 Een opdracht voor onbepaalde tijd wordt met inachtneming van het gestelde in artikel 4.9 telkenmale met een periode van minimaal 1 jaar verlengd.

4.11 Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bonanza Verhuur het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.12 Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens Bonanza Verhuur bij opdrachtgever te werkgestelde(n) of met door of namens Bonanza Verhuur bij de opdracht voor opdrachtgever betrokken personeel en/of derden, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 2000,00 (zegge: tweeduizend Euro) voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt.

4.13 Bonanza Verhuur behoudt zich het recht voor eenzijdig de overeengekomen huurprijs te wijzigen. Bonanza Verhuur zal opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis stellen. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de wijziging zal opdrachtgever dit kenbaar moeten maken en wel binnen 48 uur na ontvangst van het bericht omtrent de huurprijswijziging. Indien een tijdige kennisgeving van de zijde van de opdrachtgever uitblijft, wordt hij geacht met de huurprijswijziging in te stemmen.

4.14 Indien tijdens de looptijd van de opdracht wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld loon en/of ander kosten, tengevolge van wijzigingen in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten en/of beschikkingen van overheidswege, of indien wijzingen plaatsvinden in de kosten van gebruikte hulpstoffen, materialen en dergelijke zal een prijsaanpassing plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het ministerie van economische zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een hierboven bedoelde prijsbeschikking zal een wijziging plaatsvinden conform de representatieve rapportage van de overkoepelende bedrijfsorganisatie.   

5. Levering en uitvoering van de opdracht

5.1 De opdrachtgever is verplicht Bonanza Verhuur tijdig de nodige aan- en afvoerinstructies te doen toekomen. Ter plaatse van het aanvoeradres moet de opdrachtgever voor voldoende losfaciliteiten zorgdragen. In het algemeen zal de opdrachtgever al het mogelijke doen om te bereiken dat het materieel onmiddellijk na aankomst in ontvangst kan worden genomen. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen als in dit lid bedoeld niet tijdig en behoorlijk nakomt en als gevolg daarvan vertraging optreedt, geldt dit als een vertraging in de zin van artikel 3.8.

5.2 De opdrachtgever heeft het recht het materieel voor transport te inspecteren of te laten keuren. Indien de opdrachtgever van dit recht geen gebruik maakt, wordt hij geacht het materieel in goede staat van onderhoud en gebruiksgereed te hebben ontvangen.

5.3 Transport van het materieel geschiedt voor risico van Bonanza Verhuur voor zover het door Bonanza Verhuur wordt verzorgd. In alle andere gevallen voor risico van de opdrachtgever. Het risico van het gehuurde gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop het gehuurde is afgeleverd op het bedrijfsterrein en/of bouwlocatie van de opdrachtgever, dan wel door de opdrachtgever aangegeven locatie.

5.4 De opdrachtgever is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden en te onderhouden.

5.5 Het is de opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen op of aan het gehuurde aan te brengen anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Bonanza Verhuur. De kosten van de na de vermelde toestemming aangebrachte wijziging of aanpassing van het gehuurde zijn voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan geen enkele aanspraak doen gelden op vergoeding van bedoelde kosten of de eventuele waardestijging van het gehuurde als gevolg van de wijziging en/of aanpassing. Bij het einde van de huurovereenkomst beslist Bonanza Verhuur of hij de door de opdrachtgever aangebrachte wijzigingen en/of aanpassingen verwijdert wenst, dan wel op de verwijdering geen prijs stelt. In het eerste geval dient de opdrachtgever het gehuurde in de staat terug te brengen waarin het zich bij aanvang van de huur bevond. De daarmee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5.6 Defecten aan het materieel alsmede schade of verlies dienen onverwijld schriftelijk aan Bonanza Verhuur te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

5.7 Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door Bonanza Verhuur. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

5.8 Bonanza Verhuur is bevoegd gedurende de huurtijd de toestand van het gehuurde en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Bonanza Verhuur of diens gemachtigde toegang tot het verhuurde wordt verleend.

5.9 Opdrachtgever is verplicht om na afloop van de huurperiode het gehuurde gereinigd, stickervrij en in goede staat (inclusief de aangeleverde sleutels) in te leveren.

5.10 Opdrachtgever heeft het recht om bij teruglevering en de daaropvolgende inspectie aanwezig te zijn. Eventuele kosten van onder meer vermissing, reiniging en herstel, die nodig zijn om het gehuurde terug te brengen in de staat zoals het door de opdrachtgever was ontvangen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

5.11 Indien opdrachtgever het gehuurde zelf transporteert c.q. installeert is opdrachtgever verplicht een overeengekomen borgsom vooruit te voldoen, mocht er schade zijn ontstaan en de schade groter zijn dan de vooruit voldane borgsom dan zal er een navordering plaatsvinden.

5.12 In het geval van levering van gegevens door de opdrachtgever is Bonanza Verhuur, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Bonanza Verhuur, niet aansprakelijk voor het niet compleet en/of juist zijn van de aangeleverde gegevens.

5.13 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie: in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk 10.

5.14 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Bonanza Verhuur, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in het hoofdstuk 6.

5.15 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geplande tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Bonanza Verhuur enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Bonanza Verhuur bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en deze zaak door Bonanza Verhuur schriftelijk is bevestigd.

5.16 Alle leveringstijden worden door Bonanza Verhuur steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar oordeel van Bonanza Verhuur eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen e.d. door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

5.17 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Bonanza Verhuur kennis geeft. 

5.18 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Bonanza Verhuur voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft Bonanza Verhuur het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Bonanza Verhuur verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

5.19 Bonanza Verhuur is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien deze zaak naar de mening van Bonanza Verhuur een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

5.20 Bonanza Verhuur verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

5.21 De opdrachtgever verplicht zich zowel jegens de medewerkers van Bonanza Verhuur, als jegens Bonanza Verhuur om de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarmee de werkzaamheden door de medewerkers van Bonanza Verhuur worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de medewerkers van Bonanza Verhuur tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.

 

6. Overschrijding leveringstermijn

6.1 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is opdrachtgever verplicht Bonanza Verhuur over het reeds voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten aan Bonanza Verhuur te voldoen.

6.2 De met Bonanza Verhuur overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6.3 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, weersinvloeden, b.v. storm- en vorst, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Bonanza Verhuur door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Bonanza Verhuur van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

6.4 Ingeval van overmacht zal Bonanza Verhuur daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat is opdrachtgever gerechtigd de desbetreffende opdracht te annuleren mits de opdrachtgever hiervan schriftelijk aan Bonanza Verhuur kennis geeft. Onverminderd het recht van Bonanza Verhuur om binnen vier weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de desbetreffende opdracht alsnog uit te voeren.  Opdrachtgever kan vorderen dat Bonanza Verhuur omgaand uitspraak doet of zij al dan niet van dit recht gebruik wenst te maken. Dit alles echter met de verplichting om aan Bonanza Verhuur het reeds uitgevoerde van de opdracht te vergoeden.

 

7. Reclames

7.1 Reclames zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Bonanza Verhuur is niet aansprakelijk voor druk- schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Bonanza Verhuur als bindend.

7.2 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

7.3 Bonanza Verhuur aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

7.4 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Bonanza Verhuur niet, met name zal Bonanza Verhuur in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade of andere vervolgschade, die mocht ontstaan door niet, met juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht.

7.5 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

7.6 Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken van de door Bonanza Verhuur geleverde goederen zijn geen klachten mogelijk, anders dan bij directe levering.

7.7 Voorafgaande aan elke procedure nemen partijen op zich alles in het werk te stellen om tot een onderlinge regeling van iedere onenigheid en/of geschil te komen, die kunnen ontstaan met betrekking tot en/of beroep op, de uitvoering van de reclame.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1 Bonanza Verhuur draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen. In geval van aansprakelijkheid is Bonanza Verhuur nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag (exclusief BTW) van de te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan. In geval Bonanza Verhuur voor de betreffende schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar zal worden uitgekeerd krachtens de polissen ( bijvoorbeeld de WA-bedrijfspolis en/of Carpolis).

8.2 Opdrachtgever is gehouden Bonanza Verhuur schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Bonanza Verhuur instellen ter zake van schade ontstaan door of met de door Bonanza Verhuur geleverde diensten.

8.3 Indien een opdrachtgever tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen optreedt, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

8.4 Bonanza Verhuur behoudt zich het recht voor om communicatie met opdrachtgever en derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld Internet, E-mail en GSM; voor inbreuk daarop door derden kan Bonanza Verhuur niet instaan. Voor eventueel als gevolg van een dergelijke inbreuk op de communicatie door opdrachtgever geleden of te lijden schade is Bonanza Verhuur niet aansprakelijk.

8.5 Adviezen worden door Bonanza Verhuur naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

8.6 Evenmin aanvaardt Bonanza Verhuur enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte goederen en/of gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan Bonanza Verhuur zijn medegedeeld of ter hand gesteld.

8.7  In geen geval zal Bonanza Verhuur verantwoordelijk zijn voor directe of indirecte schade, ontstaan anders dan tengevolge van opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen.

8.8 Bonanza Verhuur is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst van opdrachtgever of cliënt van opdrachtgever.

 

9. Eigendomsvoorbehoud   

9.1 Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Bonanza Verhuur. Het is opdrachtgever niet toegestaan derden op het gehuurde enig recht te verstrekken. Het is de opdrachtgever mitsdien evenmin toegestaan het gehuurde weder te verhuren, onder te verhuren, dan wel alsdan niet tegen betaling aan derden ten gebruiken af te staan.

9.2 In geval van beslaglegging op het gehuurde daaronder begrepen fiscaal bodembeslag of indien gegronde vrees bestaat dat, dat zal geschieden, dient de opdrachtgever dit onverwijld aan Bonanza Verhuur te melden. Voorts dient de opdrachtgever de beslaglegger onverwijld mede te delen, dat het gehuurde eigendom is van Bonanza Verhuur.

9.3 Het is de opdrachtgever verboden over het gehuurde anders te beschikken dan als houder voor Bonanza Verhuur en hij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.

9.4 De huurovereenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden, dan wel als beëindigd beschouwd zonder dat enige ingebrekestelling en/of sommatie zal zijn vereist door het zich voordoen van het enkele feit, dat opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling krijgt, onder curatele of bewind wordt geplaatst, zijn/haar schuldenaren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt, bodembeslag wordt gelegd namens de ontvanger der belastingen, dan wel anderszins het beheer over zijn/haar vermogen verliest.

9.5 Op het gehuurde mogen door opdrachtgever geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, terwijl de opdrachtgever evenmin het gehuurde mag doen strekken tot zekerheid van een vordering van derden.

9.6 Het is Bonanza Verhuur toegestaan foto’s te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door derden en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden.

 

10. Betalingen      

10.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Bonanza Verhuur daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen. Bonanza Verhuur is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

10.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum voor bedrijven en contant voor particulieren, netto zonder enige aftrek in Euromunt, tenzij anders is overeengekomen.

10.3 Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand. Indien en voor zover de verschuldigde wettelijke rente hoger of lager is dan het hiervoor genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

10.4 Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Bonanza Verhuur moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen ten minste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 125,00 (zegge: éénhonderenvijfentwintig Euro).

10.5 Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Bonanza Verhuur laat uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Bonanza Verhuur zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Bonanza Verhuur cederen (overdragen). Opdrachtgever verleent Bonanza Verhuur reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

10.6 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn in lid 2 van dit artikel is bepaald, heeft Bonanza Verhuur het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling (bankgarantie), of een door Bonanza Verhuur te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet.

10.7 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die werkzaamheden of andere werkzaamheden niet op.   

 

11. Transport

11.1 Transport, voorzover van toepassing, van het gehuurde geschiedt door, dan wel in opdracht van Bonanza Verhuur, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

11.2 Transportkosten zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever. Tarieven zijn gebaseerd op de reistijd inclusief het laden en lossen van de wagen die het materieel aflevert.

11.3 Eventuele vertraging door schuld van de opdrachtgever (wachttijd etc.) zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze worden als meerkosten transport doorberekend, tenzij anders overeengekomen.

11.4 Transportkosten worden altijd van tevoren afgesproken, eventuele kraankosten zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.

 

12. Verzekering

12.1 Opdrachtgever zal voor een all-risk verzekering (op basis van nieuwwaarde) van het gehuurde zorgdragen. Indien het materieel verloren gaat of onherstelbare schade oploopt, zal de opdrachtgever de nieuwwaarde (vervangingswaarde) vergoeden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

13. Geschillen

13.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

13.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Bonanza Verhuur met opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

13.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.   

 

14.  Slotbepaling

14.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Bonanza Verhuur.

 

©Balans Juridisch Advies B.V.                    

 

Algemene Voorwaarden van Bonanza Verhuur   

 

Niets uit deze algemene voorwaarden mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder toestemming van Balans Juridisch Advies B.V.

 

Bij de huur van een praattafelfiets gelden nog meer bijzondere voorwaarden. 


Privacy

Bonanza verhuur Bonanza verhuur, gevestigd aan Grensweg 5 7591 NG Denekamp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.bonanza-verhuur.nl

Grensweg 5

7591 NG Denekamp

0541-354754

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bonanza verhuur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bonanza-verhuur.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Bonanza verhuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Bonanza verhuur neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bonanza verhuur) tussen zit. Bonanza verhuur gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bonanza verhuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bonanza verhuur verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bonanza verhuur gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bonanza verhuur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bonanza-verhuur.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bonanza verhuur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bonanza verhuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bonanza-verhuur.nl

Kwaliteit

 • Focus op ontzorgen

  Wij voeren ons werk goed uit zodat u zich op uw eigen taken en/of gasten kunt concentreren.
  Geen zorgen! Wij ontzorgen. 

 • Kwaliteit en veiligheid

  We werken alleen met gekeurde en kwalitatief goede producten. Verouderde materialen worden tijdig vervangen.
  >>Lees meer informatie over veiligheid

 • Schoon, nieuw en onbeschadigd

  Na elk gebruik worden materialen uitgebreid geïnspecteerd en schoongemaakt. Oude attracties worden tijdig vervangen.

 • Mooi weer garantie

  Kosteloos uw springkussen annuleren bij slecht weer of uitwijken naar springkussen met een dak. 
  >> Meer info

 • Op tijd en duidelijke afspraken

  Afspraak is afspraak. We komen op tijd en we zullen altijd communiceren bij vragen of wijzigingen.

 • Volledig ontzorgd van A-Z               

  We leveren alle attracties en springkussens op locatie, bouwen het op en na afloop halen we het weer op.
  >> Meer info

Thema pakket

Kinderfeestje pakket binnen

Bekijk ons kinderpakket voor binnen met allerlei leuke spellen speciaal voor kinderen samengesteld.

Bekijken

Teambuildingsactiviteit buiten

Goed samenwerken, elkaar vertrouwen en heldere communicatie zijn belangrijk.

Bekijken

Voetbal pakket buiten

Verschillende voetbalspellen geschikt voor een voetbalclub, sportieve groep of voetbalfanaten.

Bekijken

VrijMiBo buiten

Een leuk pakket samengesteld voor de vrijdag middag borrel op het werk!

Bekijken

Buurtfeest pakket buiten

Vermaak en benodigdheden voor u, uw buren en de kinderen!

Bekijken

Meer thema pakketten


Klik voor meer thema pakketten

Bekijken

Gerealiseerde opdrachten

Dorpsfeest Lattrop

Voor het dorpsfeest Lattrop diverse attracties, muziek en begeleiding verzorgd.

bekijken

Zeskamp Eibergen

Een mega zeskamp met maar liefst 80 meter stormbaan mogen verzorgen.

bekijken

Camping Rammelbeek

Voor camping Rammelbeek hebben we diverse stormbanen en attracties mogen leveren. 

bekijken

Beekpark festival Borne

Een groot project met diverse grote en kleine springkussen en attracties.

bekijken

Buitenspeeldag Hengelo

Voor de buitenspeeldag in Hengelo aan de Elsbeekweg diverse grote en kleine attracties geleverd.

bekijken

Meer referenties

Bekijk meer referenties

bekijken

De langste stormbaan van Twente! 

De langste stormbaan van Twente, 150 meter! Wie kan deze baan trotseren? 

150 meter klimmen, glijden, springen, kruipen en rennen!

Klik hier voor meer info over de langste stormbaan van Twente!